سلام آقاجان!

امیدوارم حالتان خوب باشد. آنقدرخوب که دشمنانتان از حسودی بمیرند و ازترس خواب بر چشمانشان حرام باشد. اگر از احوالات این سرباز کوچکتان خواستار باشید، خوبم؛دوستانم خیلی شلوغش می کنند.

یعنی در برابر جانبازی هایی که مدافعان این آب و خاک کرده اند، شاهرگ و حنجره و روده و معده من عددی نیست که بخواهد نازکند …

هر چند که دکتر ها بگویند جراحی لازم دارد و خطرناک است و ممکن است چیزی ازمن نماند …

من نگران مسائل خطرناک تر هستم. من میترسم از ایمان چیزی نماند. آخر شنیده ام که پیامبر (ص) فرمودند: اگر امر به معروف و نهی از منکر ترک شود، خداوند دعا ها رانمی شنود و بلا نازل می کند.

من خواستم جلوی بلا رابگیرم.

Image result for ‫شهید علی خلیلی‬‎اما اینجا بعضی ها می گویند کار بدی کرده ام. بعضی ها برای اینکه زورشان می آمد برای خرج بیمارستان کمک کنند می گفتند به تو چه ربطی داشت؟! مملکت قانون ونیروی انتظامی دارد!

ولی آن شب اگرمن جلو نمی رفتم، ناموس شیعه به تاراج میرفت و نیروی انتظامی خیلی دیر می رسید. شاید هم اصلا نمی رسید …

یک آقای ریشوی تسبیح به دست وقتی فهمید من چکار کرده ام گفت: پسرم تو چرا دخالت کردی؟ قطعا رهبر مملکت هم راضی نبود خودت رابه خطر بیندازی!

من ازدوستانم خواهش کردم که ازاو برای خرج بیمارستان کمک نگیرند، ولی این سوال در ذهنم بوجود آمد که آقاجان واقعا شما راضی نیستید؟ آخرخودتان فرمودید امر به معروف ونهی ازمنکر مثل نماز واجب است.

آقاجان!

به خدا درد هایی که می کشم به اندازه  این درد که نکند کاری برخلاف رضایت شما انجام داده باشم مرا اذیت نمی کند.

مگر خودتان بار ها علت قیام امام حسین (ع) را امربه معروف و نهی ازمنکر تشریح نفرمودید؟

مگرخودتان بارها نفرمودید که بهترین راه اصلاح جامعه تذکر لسانی است؟

یعنی تمام کسانی که مرا توبیخ کردند و ادعای انقلابی گری دارند حرف شما را نمی فهمند؟

یعنی شما اینقدر بین ما غریب هستید؟

رهبرم!

جان من و هزاران چون من فدای غربتت ...

به خدا که دردهای خودم در برابر دردهای شما فراموشم می شود که چگونه مرگ غیرت و جوانمردی را به سوگ می نشینید.

آقاجان!

من و هزاران من دربرابر درد های شما ساکت نمیشینیم و اگر بارها شاهرگمان را بزنند و هیچ ارگانی خرج مداوایمان را ندهد باز هم نمی گذاریم رگ غیرت و ایمان در کوچه های شهرمان بخشکد.


بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت

سر خمَ می سلامت شکند اگر سبویی...

Image result for ‫شهید علی خلیلی‬‎