«یعلون وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی»:
ایرانِ ۸۰ میلیونی معتقد به امام زمان برای غرب خطرناکتر از هر تهدیدی است!