دوستان اعمال  روز جمعه فراموش نشود:


🌹صدقه

🌹گرفتن ناخن وشارب

🌹غسل جمعه

🌹صد صلوات با عجل فرجهم

🌹زیارت روز جمعه باتوجه

🌹خرید برای اهل منزل


امروز را مهمان حدیثی از امام صادق علیه السلام باشیم:

امام صادق علیه السّلام فرمودند:

اگر دوست داری که خدا عمرت را زیاد کند، پدر و مادرت را

 شاد کن.

بحار ج ۷۱ ص ۸۱ ح۸۵.