حاج آقا قرائتی تعریف می کردند که:

رفتم خونه پدر سه تا شهید. یه خرده احوالپرسی کردم.
گفتم کجا وضو بگیرم؟
گفتش که دو سه تا پله باید بری پایین. رفتم وضو گرفتم. دیدم پیرمرد حوله آورده.
گفت: حوله آوردم دست و صورتت رو خشک کنی.
گفتم: حدیث داریم اگر وضو گرفتید و [جای وضو رو] خشک نکنید، ثوابش سی برابره!
پدر سه تا شهید جواب داد: حدیث نداریم که اگر یه پیرمرد با درد پا برات حوله آورد خیطش نکن؟! 
گفتم من علم دین دارم، فهم دین ندارم.