**نمایندگان مجلس آمریکا بالاتفاق رأی به ادامه تحریم دادند.

**ما هم منتظریم ببینیم نمایندگان مجلس ما بالاتفاق علیه آمریکا قیام می کنند یا نه؟ و الا شرافتشان را لکه دار کرده اند...

استاد پناهیان