شاعر:مهدی شریفی

إقرأ

ولی بیرون غار

تا بشنوند

تمامی کلاغان پنبه به گوشِ قارقارکُنِ قیل و قال پرست

***

در گوششان یس بخوان

که انک لمن المرسلین

در راه راست و مستقیم

و خداوند عزیز و رحیم

صاحب کلام و کلیم است

***

ترسشان را هرس کن

هراس را در دلشان بخشکان

بیم ده

پورهایی که پاپی هایشان محل نزول انذار تو نبوده اند

***

ابوالقاسمی نیاز است تا شق القمر کند

و غرب را سراسر شرق کند