سلام کسی که قلبش از مصیبت تو جریحه دار، و اشکش به هنگام یاد تو جارى است ...

اگرچه زمانه مرا به تأخیر انداخت، ومقدرات الهى مرا از یارى تو بازداشت

و نبودم تا با آنان که با تو جنگیدند بجنگم و با کسانی که با تو دشمنى کردند خصومت نمایم

درعوض صبح و شام برتو مویه میکنم و به جاى اشک براى تو خون گریه میکنم ...


Image result for ‫زیارت ناحیه مقدسه‬‎

 

فرازهایی از زیارت پر فیض «ناحیه مقدسه»