دیگه کارشناس هواشناسی هم فهمید که آمریکا قابل اعتماد نیست اما هنوز یه عده از طرفداران حسن دسته کلید سنگ آمریکا رو به سینه می زنن!!! کارشناس هواشناسی در برنامه زنده تلویزیونی:

آمریکا هم مثل وضعیت آب و هوا قابل پیش بینی و اطمینان نیست!!!

پ ن:

اون وقت یه سری ساده لوح هستند که هنوز فکر می کنن پیشرفت فقط زیر سایه آمریکا امکان داره و بس!