🌹شهید‌تورجی‌زاده🌹

خدایا‌ معیار سنجش‌ اعمال خلوص است.‌

من‌ می‌دانم اخلاصم‌ کم است، اما اگر مخلص‌ نیستم، امیدوارم.
اگرگناه‌ و معصیت‌ کورم‌ کرده،بینای رحمتم.

با لطف‌ و کرم خود مرا دریاب که با لیاقت فرسنگ‌ها راه‌ است.